Heiligheid


Christelijke heiligheid bestaat uit het navolgen van Christus door het Evangelie te beleven op de volmaakte wijze. Toch beleeft iedere heilige het Evangelie op zijn of haar eigen manier. Wat is het eigen karakter van Teresa's heiligheid? Laten we zonder volledig te zijn een paar punten benadrukken.

Gebed. Juanita begreep dat gebed wezenlijk was om in eenheid met Christus te leven. Als kind al was zij gewoon tijd te wijden aan stil gebed. Zij probeerde voortdurend te leven in de aanwezigheid van God. In haar brieven spoort zij haar familieleden en vrienden aan om te bidden. Zij was een apostel voor het gebed. Hier volgen een paar uitlatingen van Juanita betreffende het belang van gebed :

• "Een ziel verenigd met Jezus en die zich met Hem veréénzelvigt kan alles. Het lijkt me dat dit slechts door gebed bereikt kan worden" (brief 130).

• "Het is in gebed dat de ziel Jezus leert kennen en zodoende Hem te beminnen. Aangezien liefde niet wordt bevredigd door verschil maar door overéénkomst, is het resultaat eenheid in gelijkheid" (brief 141).

• "Ik kan zeggen dat mijn leven een voortdurend gebed is, want alles dat ik doe, doe ik uit liefde voor mijn Jezus" (brief 52).

• "God is mijn hemel hier beneden. Ik leef met Hem. Zelfs als ik loop praten we samen zonder door iemand gestoord te worden. Als je Hem voldoende zou kennen zou je van Hem houden. Als je één uur bij Hem zou blijven zou je de hemel op aarde kennen" (brief 40).

Een intense liefde voor Christus. Christelijke heiligheid betekent in het kort, de liefde tot Christus, die volledig bezit neemt van de ziel. Vanaf haar jeugd gaf Juanita haar hart aan Christus. Haar liefde voor Christus bereikte een hoogtepunt die heel uitzonderlijk was voor een jong meisje.

• "Wat wil je, Lucho: Jezus Christus, zo dwaas van liefde, maakte mij dwaas" (brief 107).

• "Aangezien we weten dat deze God de mensen geschapen heeft, gaan we Hem zo hevig beminnen. Ik zou willen dat je Hem kende, zodat je Hem werkelijk zou kunnen liefhebben. Hoe is het mogelijk om deze Jezus van onze ziel niet lief te hebben? Hij is ongeschapen Schoonheid, eeuwige Wijsheid, Goedheid, Leven, Liefde... Oh! Heb Jezus lief. Wie kun je beter lief hebben? Hij dorst naar je hart" (brief 136).

Opoffering. De liefde tot Jezus boven alles te plaatsen houdt noodzakelijkerwijs offer in. Voor Juanita betekende opoffering vooral afstand te doen van haar eigen wil en Gods wil voorrang te verlenen, zichzelf te vergeten om anderen te helpen en te dienen.

• "Wordt liefde niet getoond in opoffering? Wanneer ik denk aan de liefde van Jezus, dan lijkt alles wat ik aan Hem kan offeren zo gering" (brief 156).

• "Hoe meer we liefhebben des temeer offers moeten we brengen, en des temeer verlangen wij het vurig" (brief 121).

• "We moeten offers brengen, onze eigen wil verzaken om volledige vereniging met onze Heer te bereiken" (brief 39).

• "Ik zal mij toeleggen te werken voor het geluk van anderen" (dagboek §20).

Eén van de grootste offers van Juanita's leven, was het verlaten van haar familie, waarvan zij zoveel hield, om Christus te volgen. Zie hier voor wat zij schrijft in brief 73 (aan haar vader) en 81 (aan haar broer Lucho), ten tijde van haar intrede in de Karmel.

Vriendschap. Juanita had een erg liefdevol hart, zij verlangde ernaar om banden van vriendschap aan te leggen. Talrijke brieven tonen aan hoeveel zij van haar vrienden hield en er plezier in had de tijd met hen door te brengen. Zij vroeg regelmatig naar nieuws over hen. Tegelijkertijd probeerde zij haar vriendschappen te heiligen, omdat zij begreep dat Gods genade, verre van een vriendschap te vernietigen, deze juist zuivert en veredelt.

• "Ik begrijp de waarde van een goede vriend. Ik had werkelijk de behoefte om nader te komen tot iemand die mij begrijpt en voelt wat ik voel. Je hebt me veel goed gedaan!" (brief 32).

• "Laat ons God danken dat Hij onze zielen verenigd heeft door banden van echte vriendschap, die bestaan in wederzijdse vervolmaking, om zo dichterbij God te komen" (brief 82).

• "Wanneer Gods liefde bezit neemt van een hart, verandert deze het, het maakt als het ware menselijke liefde goddelijk" (brief 44).

Vreugde. Ongetwijfeld een van de meest opmerkelijke aspecten van Teresa heiligheid. Zij had begrepen dat "God oneindige vreugde is. "Zij had de vreugde van God in haar hart, en dit straalde zij uit in haar gezicht en haar brieven. Teresa's vreugde was noch makkelijk noch oppervlakkig. Het was de vrucht van haar grote liefde voor God, van de totale overgave van haarzelf aan Christus, van de edelmoedigheid waarmee zij Gods wil volbracht, en met Gods genade hard werkte om haar hart te zuiveren van trots en zelfzuchtigheid. Op deze manier liet Teresa Gods vreugde overvloeien in haar hart.

• "Wie kan mij gelukkiger maken dan God? In Hem vind ik alles" (brief 81).

• "Ik ben gelukkig en zal nooit ophouden gelukkig te zijn, omdat ik aan mijn God toebehoor. Te allen tijde vind ik in Hem mijn hemel en eeuwige en onveranderlijke liefde. Ik verlang niets anders dan Hem en deze liefde groeit in mijn ziel aangezien ik mij zelf binnengeleid zie in de boezem van zijn Goddelijke liefde en aanbiddelijke volmaaktheden" (brief 148).

• "Het is onmogelijk voor te stellen hoe gelukkig ik ben. Ik voel vrede, zo'n innige vreugde dat ik tegen mezelf zeg dat, als de mensen in de wereld deze vreugde zouden zien, zij allemaal zouden rennen om zich in de kloosters op te sluiten" (brief 133).

• "Ik ben het gelukkigste schepsel in de wereld. God is oneindige vreugde" (brief 101).

• "Ik ben het gelukkigste schepsel. Ik verlang niets anders meer, daar mijn hele wezen verzadigd is van God die liefde is" (brief 110).

Het wonder van de heiligverklaring van Teresa