Brieven voor heiligverklaring van Teresa de Los Andes


We geven hier de Nederlandse vertaling van een artikel door de Eerwaarde Marino Purroy die vice-postulator was in de zaak van Teresa's heiligverklaring. Dit artikel werd in 1993 geschreven ter gelegenheid van Teresa's heiligverklaring en juist na de viering van het vijfde eeuwfeest van America's evangelisatie (1492-1992). De originele Spaanse tekst was gepubliceerd in: Santa Teresa de Los Andes - Orden del Carmen Descalzo - Chile.


Door de heiligverklaring van Teresa de Los Andes, toont de Kerk aan de wereld één van de beste vruchten van vijfhonderd jaar evangelisatie van Amerika. Zij toont Teresa als een voorbeeld, daar de Heer haar wilde gebruiken als een instrument om het geloof van de Amerikaanse naties te hernieuwen en aan te wakkeren.

Sinds haar jeugd had Teresa het charisma om mensen naar God te trekken; nu gaat zij ermee door vanuit de hemel, door haar geschriften, door haar medeleven, haar jeugd en haar aanstekelijke vreugde.

Sinds haar heiligverklaring is Teresa, "het juweel van familie Fernández Solar", "de meest geliefde dochter van de Chileense kerk", Gods gift voor Chili, en stimulerend model voor haar jeugd, universeel geworden.

Door uitbreiding van haar invloedsfeer, zal Teresa haar missie voortzetten door de honger en dorst naar God te doen toenemen in onze materialistische wereld. Zij kan nu haar dorst laven, mensen te zien die zoeken (brief 104). Zonder de grenzen van haar apostolische ijver te beperken, zal zij nu aan de wereld de vreugde verkondigen God te kennen en te beminnen.

De grote leraren van de spiritualiteit (de H. Theresia van Avila en de H. Johannes van het Kruis) hebben het duidelijk gezegd: de mens staat open voor de transcendentie, als schepsel van God, is hij van Hem afhankelijk en onweerstaanbaar tot Hem aangetrokken. Hij heeft een existentiele behoefte aan God, die het middelpunt en doel van zijn leven is. De mens is er toe geroepen in gemeenschap te treden, in vereniging met God. Als hij geen antwoord geeft op deze onweerstaanbare roep, als hij zich daarbuiten ontplooit, blijft hij diep ontevreden, zelfs als hij genoegen beleeft aan het geschapene. Hij stelt, zichzelf bloot aan vernedering, zoals de verloren zoon, verlaagd tot het eten als varkens. Zodoende brengt de dringende roep van zovele leraren ons er toe in innige vereniging met de Heer te leven, zodat we vervulling vinden, er toe te komen onszelf te beheersen en heerser te worden over alle dingen.

Er is een dringende behoefte deze roep te beantwoorden. Maar de prachtige geschriften van de H. Theresia van Avila en de H. Johannes van het Kruis, (de onbetwistbare leraren van het inwendig gebed) die de experts verrukken, bereiken de meerderheid van de mensen niet, die geen toegang ertoe hebben. Dit is de reden, waarom God de goedheid had, ons deze lieve en aardige Chileense Karmelietes te schenken en aan haar de missie toe te vertrouwen om de geestelijke boodschap van de H. Theresia van Avila en de H. Johannes. van het Kruis, voor onze tijd te herhalen en te vergroten.

Teresa de Los Andes is het beste in staat deze boodschap voor onze maatschappij te verkondigen, door luid te herhalen: laat ons niet denken dat er in ons een vacuum is. We worden bewoond door een schitterende gast, God, en we moeten ons voor Hem openstellen, Hem vertrouwen, als we volledig menselijk en waarachtig gelukkig willen worden. "Door mijzelf met Zijn goddelijk wezen te verenigen, maak ik mezelf heilig, vervolmaak ik mezelf, vergoddelijk ik mezelf (brief 121).

Het zou moeilijk zijn een betere boodschapper van deze waarheid te vinden dan Teresa de Los Andes. Het is een gegeven dat de naties van Latijns Amerika jong zijn: 60% van hun bevolking is onder de 30 jaar oud. Teresa was een aardig jong meisje, vrolijk, mededeelzaam, gek op sport, die probeerde deugd beminnenswaardig te maken. Zij spreekt een taal die iedereen verstaat.

"Hoezeer zou ik willen dat iedereen God lief heeft, maar boven alles dat ze Hem kennen" (brief nr. 60). Haar leven en haar geschriften zijn een enthousiaste uitnodiging om op een vertrouwelijke manier met God om te gaan door Christus. Al vanaf haar eerste communie, "Ik wilde iedere dag de H. communie ontvangen en lang met Jezus spreken" (dagboek nr. 6). Zelfs vóór haar intrede in de Karmel, verlangde zij ernaar dat haar hele leven een voortdurend stil gebed zou zijn. Overal, zelfs op straat en op feesten, zou ze met Jezus spreken. Haar broer Lucho zei, "haar ziel lag op haar knieën voor God". Teresa voelde een dringende behoefte om te bidden. Vanuit het klooster zei ze dat net zoals verliefden, eenzaamheid zoeken om hun liefde te delen, zij haar geluk vindt verborgen in Christus te leven, ondergedompeld in oneindig Zijn, zonder tussenkomst van enig schepsel.

Teresa overtuigt wanneer zij ons uitnodigt in verbinding te treden met God. Zij leert ons om op een alledaagse manier met Jezus om te gaan, om hart van hart met Hem te spreken, zonder gekunsteldheid of ingewikkelde methoden. Zij overtuigt omdat deze conversatie met Jezus geen ontwijking en geen vervreemding is. Men moet naar Christus stem luisteren, om open te staan de wil van God te volbrengen, om zichzelf te verplichten alles uit verwijderen in ons wat God mishaagt totdat we gelijken op Christus (brieven 56, 58 dagboek 16, 22, 38). Teresa overtuigt omdat de vrucht van deze conversatie is: zelfzuchtigheid op te offeren, om met Christus begraven te worden en als nieuw mens herboren, geestelijk verenigd met de hele wereld (dagboek nr. 58) zoals Teresa haarzelf opofferde om vreugde voor anderen te verkrijgen (dagboek nr. 20-brief nr. 35) en haar leven als offer bracht tot redding van de mensheid. Zij overtuigt omdat zij ons uitnodigt tot een gebed waarin we leren Jezus te kennen en lief te hebben, om beslist voor Hem te kiezen, en waarin we geestelijke energie verzamelen om Hem de hele dag lief te hebben, (brief nr. 105) wat de weg is om ons leven een voortdurend stil gebed te maken. Door op die manier te bidden kan en moet een gewoon iemand, die gewoonweg niet in een voortdurende dialoog met God kan leven zoals een monnik, de hele dag door leven voor God, voortdurend Gods wil volbrengend en zijn leven en werken transformeren in een melodie van liefde in een heerschaar van lof voor de Allerheiligste Drie - éénheid.

Teresa overtuigt omdat haar leven was toegespitst op de kern van het evangelie. Aangeraakt door Christus, Hem beminnend, voortdurend onderweg met Hem, leerde zij haar leven te organiseren, in haarzelf de benijdenswaardige harmonie te verwezenlijken van het goddelijke en het menselijke, van haar betrekking met God en haar betrekking tot haar naaste, en daardoor een zeldzame mate van zelfbeheersing, van evenwicht en rijpheid te bereiken, die de basis zijn voor haar voortdurende vreugde.

Eén van de grootste diensten, die wij Christenen onze maatschappij kunnen aanbieden, een maatschappij die ziek is door droefheid angst en depressie, is te laten zien hoe gelukkig wij zijn. Teresa is een uitstekende getuige van het feit dat het geheim voor geluk, is:trouw aan God. "buiten Hem is geen geluk mogelijk" (brief nr. 116).