Misformulier van de H. Teresa de Los Andes


13 juli - H. TERESA VAN JEZUS DE LOS ANDES, maagd

Juanita Fernández Solar werd geboren in 1900. Toen zij 16 was las zij: de Geschiedenis van een ziel van Theresia van Lisieux en raakte zij bekend met de leer van de H. Teresa van Avila betreffende het inwendige gebed. Zij voelt zich aangetrokken tot de geschriften van Elisabeth van de Drie-eenheid. Juanita voelt de roep tot een leven van aanbidding en lofprijzing van God. Op 7 mei treedt zij in de Karmel van Los Andes (Chili) en ontvangt de naam Teresa van Jezus. Zij sterft aan tyfus op 12 april 1920. Temidden van haar beproevingen groeide de overtuiging in haar "God is oneindige vreugde".

OPENING ANTIFOON

Let us rejoice and shout for joy, because the Lord of all things has favored this holy and glorious virgin with his love.


OPENINGSGEBED

God of mercy, joy of the saints, you set the youthful heart of Saint Teresa ablaze with the fire of virginal love for Christ and for his Church; and even in suffering you made her a cheerful witness to charity. Through her intercession, fill us with the delights of your Spirit, so that we may proclaim by word and deed the joyful message of your love to the world.


We ask this through our Lord Jesus Christ...

EERSTE LEZING

Lezing uit de brief van St. Paulus aan de Philippenzen (4: 4-9)

Verblijd u altijd in de Heer. Ik herhaal het:verblijdt u. Laat alle mensen u verdraagzaamheid zien. De Heer is nabij, maakt u over niets bezorgd, maar maakt aan God al uw wensen bekend, door bidden en smeken en dankzegging. Dan zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus.

TUSSENZANG PSALM (Ps 34:2-11)

Antifoon: Ziet op naar de Heer, dan straalt uw gelaat.


2. De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
3. Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

4. Verheerlijkt de Heer te samen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
5. Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoort,
Hij geeft mij gered uit al wat ik vreesde.

6. Ziet naar Hem op, dan straalt uw gelaat
en zult ge niet blozen van schaamte.
7. Die roepen in nood, naar hen luister de Heer
en redt hen uit hun ellende.

8. De engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die God vreest te beschermen
9. Proeft en merkt op hoe mild de Heer is,
gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij Hem.

10. Eerbiedigt de Heer, gij die Hem gewijd zijt,
want wie Hem eerbiedigt, lijdt nimmer gebrek.
11. De rijken zijn arm en behoeftig geworden,
die gaan tot de Heer komen nooit iets te kort.

EVANGELIE

Alleluja. Alleluja.

Dit zeg ik U , opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden (Joh. 15:11).

De lezing van het heilig Evangelie volgens Johannes (15, 5 – 8, 17)

Jezus zei tot zijn discipelen: Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn. Zoals de Vader mij heeft liefgehad, zo heb Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf.

Dit zeg Ik U, opdat mij vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt.

Dit is het Woord van de Heer.

GEBED OVER DE GAVEN

Lord, may the gifts we bring you help us to follow the example of Saint Teresa. Cleanse us from our earthly way of life, and teach us to live the new life of your kingdom.

Grant this through Christ our Lord.

COMMUNIE ANTIFOON (Matth. 25:4, 6)

The five sensible virgins took flasks of oil as well as their lamps. At midnight a cry was heard: the bridegroom is here; let us go out to meet Christ the Lord.

GEBED NA DE COMMUNIE

Lord, may our reeption of the body and blood of your Son keep us from harmful things. Help us by the example of Saint Teresa to grow in your love on earth that we may rejoice for ever in heaven.

Grant this through Christ our Lord.